DMCA

Hierarcical document classification using . . . (2005)

by Tao Li , Mitsunori Ogihara , Shenghuo Zhu