DMCA

Cloud-enabled privacy-preserving truth discovery in crowd sensing systems (2015)

Cached

Download Links

by Chenglin Miao , Wenjun Jiang , Lu Su , Yaliang Li , Suxin Guo , Zhan Qin , Houping Xiao , Jing Gao , Kui Ren
Venue:in SenSys
Citations:2 - 1 self