DMCA

Social status modulates the neural response to unfairness

Cached

Download Links

by Changjun Jiang , Xiaolin Zhou , Jie Hu