DMCA

cosegmentation approach (2010)

by Hang Xiao , Ying Li , Jiulin Du , Axel Mosig , Jonathan Wren