DMCA

Capacity of MIMO Laser Optical (VLC) Wireless Networks

by Si Ming Yang , Peng Xue , Bi Cheng Li , Xian Feng Wang , Hai Cheng Liu