DMCA

Endoscopic submucosal dissection for esophageal granular cell (2011)

Cached

Download Links

by Keishi Komori , Kazuya Akahoshi , Yoshimasa Tanaka , Yasuaki Motomura , Masaru Kubokawa , Soichi Itaba , Terumasa Hisano , Takashi Osoegawa , Naotaka Nakama , Risa Iwao , Masafumi Oya , Kazuhiko Nakamura , Keishi Komori , Kazuya Akahoshi , Yoshimasa Tanaka , Uaki Motomura , Masaru Kubokawa , Soichi Itaba , Masa Hisano , Contributions Komori K , Akahoshi K Wrote The