DMCA

Survey and Analysis on Proxy Re-Encryption Schemes

Cached

Download Links

by Zhengtao Jiang , Yipeng Zhang , Chen Li , Pian Niu , Xiaoli Huang