DMCA

massive amount of microbial community samples using GPU

by Xiaoquan Suy , Xuetao Wangy , Gongchao Jing , Kang Ning , Igor Jurisica