DMCA

Linearity of Piezoresistive Pressure Sensors (2016)

by Yen-wen Lu , Liwei Lin , Huey-chi Chu , Yen-wen Lu