DMCA

A Model-Based Approach to Identify Binding Sites in CLIP-Seq Data (2014)

by Tao Wang , Beibei Chen , Minsoo Kim , Yang Xie , Guanghua Xiao