DMCA

OPTIMIZATION PROBLEM IN MULTI-HOMOGENEOUS HOMOTOPY METHOD

by Heng Liang , Xiaoyan Liu , Fengshan Bai