DMCA

Abstract Segank: A Distributed Mobile Storage System

by Sumeet Sobti , Nitin Garg , Fengzhou Zheng , Junwen Lai , Yilei Shao , Olph Y. Wang