DMCA

RESEARCH ARTICLE Attribute-Based Proxy Re-Encryption with Keyword Search

Cached

Download Links

by Yanfeng Shi , Jiqiang Liu , Zhen Han , Qingji Zheng , Rui Zhang , Shuo Qiu