DMCA

Circulating exosomal microRNAs as biomarkers of colon cancer. PLoS One (2014

by Hiroko Ogata-kawata , Masashi Izumiya , Daisuke Kurioka , Yoshitaka Honma , Yasuhide Yamada , Koh Furuta , Toshiaki Gunji , Hideki Ohta , Hiroyuki Okamoto , Hikaru Sonoda , Masatoshi Watanabe , Hitoshi Nakagama , Jun Yokota , Takashi Kohno , Naoto Tsuchiya
Citations:11 - 0 self