DMCA

RESEARCH ARTICLE Deregulated HOXB7 Expression Predicts Poor Prognosis of Patients with Esophageal Squamous Cell Carcinoma and Regulates Cancer Cell Proliferation In Vitro and In Vivo (1371)

by Hui Li , Lu-yan Shen , Wan-pu Yan , Bin Dong , Xiao-zheng Kang , Liang Dai , Bo Yang , Hao Fu , He-li Yang , Hai-tao Zhou , Chuan Huang , Zhen Liang , Chao Xiong , Ke-neng Chen