DMCA

RESEARCH ARTICLE Age-Based Differences in the Genetic Determinants of Glycemic Control: A Case of FOXO3 Variations

Cached

Download Links

by Liang Sun , Caiyou Hu , Yu Qian , Chenguang Zheng , Qinghua Liang , Zeping Lv , Zezhi Huang , Keyan Qi , Jin Huang , Qin Zhou , Ze Yang