DMCA

Characterizing and Subsetting Big Data Workloads

Cached

Download Links

by Zhen Jia , Jianfeng Zhan , Lei Wang , Rui Han , Sally A. Mckee , Qiang Yang , Chunjie Luo , Jingwei Li