DMCA

Modeling and Analysis of MAC Protocol for LTE-U Co-existing with Wi-Fi

Cached

Download Links

by Ran Zhang , Miao Wang , Lin X. Cai , Xuemin (sherman Shen , Liang-liang Xie , Yu Cheng