DMCA

Human Parsing with Contextualized Convolutional Neural Network

by Xiaodan Liang , Chunyan Xu , Xiaohui Shen , Jianchao Yang , Si Liu , Jinhui Tang , Liang Lin , Shuicheng Yan