DMCA

1BDD-Based Synthesis of Reconfigurable Single-Electron Transistor Arrays

Cached

Download Links

by Zheng Zhao , Chian-wei Liu , Chun-yao Wang , Weikang Qian