DMCA

OnionMap: A Scalable Geometric Addressing and Routing Scheme for 3D Sensor Networks (2014)

Cached

Download Links

by Kechao Cai , Zhimeng Yin , Hongbo Jiang , Guang Tan , Peng Guo , Chonggang Wang , Senior Member , Bo Li