DMCA

Multi-Task Learning for Spatio-Temporal Event Forecasting

by Liang Zhao , Qian Sun , Jieping Ye , Feng Chen , Chang-tien Lu , Naren Ramakrishnan