DMCA

POSTER: Temporal Attribute-Based Encryption in Clouds

by Yan Zhu , Hongxin Hu , Gail-joon Ahn , Xiaorui Gong , Shimin Chen