DMCA

Article Development of Metal-Ceramic Coaxial Cable Fabry-Pérot Interferometric Sensors for High Temperature Monitoring (2015)

by Adam Trontz , Baokai Cheng , Shixuan Zeng , Hai Xiao , Junhang Dong