DMCA

Personalized Recommendation via Parameter-Free Contextual Bandits

by Liang Tang , Yexi Jiang , Lei Li , Chunqiu Zeng , Tao Li