DMCA

Learning Cross-lingual Word Embeddings via Matrix Co-factorization

by Tianze Shi , Zhiyuan Liu , Yang Liu , Maosong Sun