DMCA

2.4-GHz Band Ultra-Low-Voltage LC-VCO IC in 130-nm CMOS

Cached

Download Links

by Xin Yang , Kangyang Xu , Wei Wang , Yorikatsu Uchida