DMCA

Integrating 5-Hydroxymethylcytosine into the Epigenomic Landscape of Human Embryonic Stem Cells

by Keith E. Szulwach , Xuekun Li , Yujing Li , Chun-xiao Song , Ji Woong Han , Sangsung Kim , Eep Namburi , Karen Hermetz , Julie J. Kim , M. Katharine Rudd , Young-sup Yoon , Bing Ren , Chuan He , Peng Jin
Citations:13 - 2 self