DMCA

RNN-based Derivation Structure Prediction for SMT

Cached

Download Links

by Feifei Zhai , Jiajun Zhang , Yu Zhou , Chengqing Zong