DMCA

Unsupervised Template Mining for Semantic Category Understanding

by Lei Shi , Shuming Shi , Chin-yew Lin , Yi-dong Shen , Yong Rui