DMCA

Article An Upper-Limb Power-Assist Exoskeleton Using Proportional Myoelectric Control (2014)

by Zhichuan Tang , Kejun Zhang , Shouqian Sun , Zenggui Gao , Lekai Zhang , Zhongliang Yang