DMCA

Simulation and Performance Analysis of the IEEE1588 PTP with Kalman Filtering in Multi-hop Wireless Sensor Networks

by Baoqiang Lv , Yiwen Huang , Taihua Li , Xuewu Dai , Muxi He , Wuxiong Zhang , Yang Yang