DMCA

Flexible Attribute-Based Encryption

by Seiko Arita