DMCA

A Hybrid Image Retargeting Approach via Combining Seam Carving and Grid Warping

by Lifang Wu , Lianchao Cao , Min Xu , Jinqiao Wang