DMCA

Cross domain search by exploiting wikipedia (2012)

by Chen Liu , Sai Wu , Shouxu Jiang , Anthony K. H. Tung
Venue:In ICDE
Citations:2 - 1 self