DMCA

Optimizing Obfuscation: Avoiding Barrington’s Theorem

by Prabhanjan Ananth , Divya Gupta , Yuval Ishai , Amit Sahai
Citations:4 - 0 self