DMCA

Silicon-on-Insulator (SOI) (2012)

Cached

Download Links

by Strong Electro-absorption , Gesi Epitaxy , Ying Luo , Xuezhe Zheng , Guoliang Li , Ivan Shubin , Hiren Thacker , Jin Yao , Jin-hyoung Lee , Dazeng Feng , Joan Fong , Cheng-chih Kung , Shirong Liao , Roshanak Shafiiha , Mehdi Asghari , Kannan Raj , Ashok V. Krishnamoorthy , John E. Cunningham