DMCA

RSIR: Regularized Sliced Inverse Regression for Motif Discovery

by Wenxuan Zhong Y , Peng Zeng , Ping Ma , Jun S. Liu Y , Yu Zhu