DMCA

High-Throughput and Memory Efficient LDPC Decoder Architecture

Cached

Download Links

by Jin Sha , Minglun Gao , Zhongjin Zhang , Li Li , Zhongfeng Wang