DMCA

Scalable Indexing and Adaptive Querying of RDF Data in the cloud

by Nikolaos Papailiou , Dimitrios Tsoumakos , Ioannis Konstantinou , Panagiotis Karras , Nectarios Koziris