DMCA

Impossible Differential Cryptanalysis of CLEFIA

Cached

Download Links

by Yukiyasu Tsunoo , Etsuko Tsujihara , Maki Shigeri , Teruo Saito , Tomoyasu Suzaki , Hiroyasu Kubo
Citations:2 - 0 self