DMCA

A: Heart-specific isoform of tropomyosin4 is essential for heartbeat in zebrafish embryos

by Long Zhao , Xinyi Zhao , Tian Tian , Quanlong Lu , Nirma Skrbo-larssen , Di Wu , Zheng Kuang , Xiaofeng Zheng , Yanchao Han , Shuyan Yang , Chuanmao Zhang , Anming Meng
Venue:Zheng X, Han Y, Yang S, Zhang C, Meng
Citations:9 - 2 self