DMCA

Lexicographic Product of Extendable Graphs

by Bing Bai , Zefang Wu , Xu Yang , Qinglin Yu