DMCA

Fuzzy 2-Dimensional FLD for Face Recognition (2008)

Cached

Download Links

by Wankou Yang , Jianguo Wang , Mingwu Ren , Jingyu Yang