DMCA

Learning entity representation for entity disambiguation (2013)

by Zhengyan He , Shujie Liu , Mu Li , Ming Zhou , Longkai Zhang , Houfeng Wang
Venue:Proc. ACL2013
Citations:4 - 0 self