DMCA

Extensive Multiparasitism in a Village of Yunnan Province, Peoples Republic of China, revealed by a suite of diagnostic methods. Am J Trop Med Hyg 78: 760–769 (2008)

by Peter Steinmann , Zun-wei Du , Li-bo Wang , Xue-zhong Wang , Jin-yong Jiang , Lan-hua Li , Hanspeter Marti , Xiao-nong Zhou , Jürg Utzinger
Citations:22 - 8 self