DMCA

Merged Aggregate Nearest Neighbor Query Processing in Road Networks

Cached

Download Links

by Weiwei Sun , Chong Chen , Baihua Zheng , Chunan Chen , Liang Zhu , Weiwei Sun , Chong Chen , Baihua Zheng , Chunan Chen , Liang Zhu , Weimo Liu