DMCA

A GPU-Based Accelerator for Chinese Word Segmentation

Cached

Download Links

by Xiwu Gu , Ruixuan Li , Kunmei Wen , Bei Peng , Weijun Xiao