DMCA

Residency Aware Inter-VM Communication in Virtualized Cloud: Performance Measurement and Analysis

by Qi Zhang , Ling Liu , Yi Ren , Kisung Lee , Yuzhe Tang , Xu Zhao , Yang Zhou