DMCA

Article Comparison of a Resonant Mirror Biosensor (IAsys) and a Quartz Crystal Microbalance (QCM) for the Study on Interaction between Paeoniae Radix 801 and Endothelin-1 (2008)

by Jiadong Huang , Qing Lin , Jinghua Yu , Shenguang Ge , Jing Li , Min Yu , Zixia Zhao , Xinsheng Wang , Xiuming Zhang , Xiaorui He , Liang Yuan , Huijun Yin , Tetsuo Osa , Keji Chen , Qiang Chen